Project Description

مهارت نه گفتن

دست‌یابی به پاسخ مثبت طرف مقابل، تنها یک رو از سکه است. روی دیگر سکه، توانایی نه گفتن و به عبارتی پاسخ مثبت ندادن به خواسته‌های طرف مقابل است

خواسته‌هایی که ممکن است منطقی یا اخلاقی نباشند و یا اینکه منطقی و اخلاقی هستند، اما برآورده کردن آنها از عهده ما خارج است

بخوانید: مهارت نه گفتن در کودکان

چرا باید نه بگویم؟

اگر نه گفتن را یاد نگیرید مجبور هستید همیشه زیر بار این همه مسئولیت قرار بگیرید و زندگی خود را با استرس زیاد همراه کنید. نه گفتن کار ساده ای نیست اما تنها راه کاهش استرس است. به یاد داشته باشید که سنگینی بار مسئولیت امری فردی است. اگر همکار شما مسئولیتهای زیادی را به عهده میگیرد و به نظر میرسد با آن مشکلی ندارد، به این معنی نیست که این امر در مورد شما نیز صادق است. تنها شما هستید که میدانید چه مقدار مسئولیت برایتان کافی است و نباید بیشتر از آن را قبول کنید

بخوانید: مهارت زندگی حل مساله در نوجوانان

انواع نه گفتن

نه گفتن پرخاشگرانه
توضیح دادن
با بهانه
پشت گوش انداختن
عوض کردن موضوع
نادیده گرفتن شخص مقابل
بی اعتنایی
اجتناب از موقعیت
مقاومت در برابر اعمال فشار

بخوانید مهارت تفکر انتقادی در نوجوانان

 

زبان بدن

تماس چشمی
آرام و محکم صحبت کنید نه باصدای خیلی بلند و نه خیلی ارام
فاصله فیزیکی را رعایت کنید حدودا یک متر

بخوانید: مهارت کنترل خشم در نوجوانان

سه گام برای نه گفتن
گام اول) تصمیم گیری
به این سوال پاسخ دهید که آیا من تصمیم دارم پاسخ مثبت بدهم یا خیر؟
منافع من چیست بلند مدت و کوتاه مدت
گام دوم) بیان دلیل
علت گرفتن این تصمیم را به طرف مقابلتان بگویید
گام سوم) درک احساسات
به طرف مقابل نشان دهید که احساسات او را درک کردید

بخوانید: مهارت همدلی در نوجوانان

چطور در مقابل اعمال فشار دیگران مقاومت کنیم

بیان احساسات خود
گفتن مشکل مورد نظر
رد کردن اصرارهای طرف مقابل
پاسخ را به زمانی بعد موکول کنید
بیان درخواست
پرسیدن احساس طرف مقابل

بخوانید: مهارت خودآگاهی در نوجوانان

معرفی کتاب

دوره ده جلدی مهارت های زندگی نوجوانان انتشارات سایه سخن

 

روان نیک نوید ارامش و آگاهی