در برابر مقاومت کودک برای آموزش توالت رفتن/از پوشک گرفتن چه کنیم؟

2020-11-06T20:24:44+00:00

اگر فرزند شما در رفتن به توالت، در آوردن پوشک، یا نشستن و ماندن بر روی توالت مقاومت میکند بخوانید

برگشت به بالا